Informacje ogólnePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej I instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonującym zadania na szczeblu powiatu, działając na podstawie:

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
    (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)
2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  
     administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
     administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.) 
4. przepisów odrębnych 
5. regulaminu organizacyjnego

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, który działa w ramach zespolonej administracji powiatowej. Pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

Wszelkiego rodzaju podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.    
(§8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

Art. 84. 1. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:

1) bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;

2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa
w art. 82b ust. 1 pkt 2;

3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;

4) prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 
ust. 1 pkt 3.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów
budowlanych powinna zawierać w szczególności: określenie organu prowadzącego ewidencję, dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne niezbędne dane pochodzące ze składanych zawiadomień i decyzji.

Art. 84a. 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa 
budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji 
o pozwoleniu na budowę;

2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;

3) sprawdzanie wyrobów stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych 
w zakresie zgodności z art. 10, w szczególności wyrobów budowlanych.

2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa 
budowlanego:

1) badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami 
administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku 
decyzji i postanowień;

2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień 
wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

3. Wykonując kontrolę, o której mowa w art. 84 ust. 1 pkt 1, organ nadzoru 
budowlanego kontroluje również spełnianie przez podmiot kontrolowany 
obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne, oraz może kontrolować spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kielan (19 maja 2016)
Opublikował: Agnieszka Kielan (22 maja 2016, 22:25:19)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kielan (30 czerwca 2021, 12:12:00)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 734