Zawiadomienie o zakończeniu budowy / Wniosek o pozwolenie na użytkowaniePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim wyjaśnia, iż zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333) do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Oznacza to, że:
1. w przypadku dokonania zawiadomienia – do użytkowania wybudowanego obiektu można przystąpić dopiero po upływie 14-dniowego terminu od dnia doręczenia zawiadomienia, jeżeli w tym terminie organ nadzoru budowlanego nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
2. w przypadku złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie – po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.Jednocześnie informuje, iż dla skuteczności złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, konieczne jest złożenie wszystkich dokumentów określonych w art. 57 ust. 1 – 3 Prawa budowlanego.  

Brak któregokolwiek z nich spowoduje konieczność wezwania do ich uzupełnienia, zaś w przypadku, gdy wezwanie to pozostanie bezskuteczne, to tutejszy organ zgłosi sprzeciw w drodze decyzji, stosownie do art. 54 Prawa budowlanego, bądź odmówi wydania pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z art. 59 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. (poz. 913) w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o pozwolenie na użytkowanie, poniżej zamieszczamy w/w wzory formularzy.


Zapraszamy do serwisu e-budownictwo, gdzie można wygenerować zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych i złożyć wniosek elektronicznie


Zachęcamy do kierowania wniosków do urzędu on-line. 

ZdjęcieArt. 55. 1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:
a) V, IX–XVI,
b) XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, 
myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
c) XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, 
chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, 
podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe 
i myjnie taboru kolejowego,
d) XX,
e) XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
f) XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych,
g) XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek 
i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
h) XXVIII–XXX
– o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed 
wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może obejmować:

1) obiekt budowlany lub jego część;
2) niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2.

1b. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wydana, jeżeli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kielan (30 maja 2016)
Opublikował: Agnieszka Kielan (30 maja 2016, 20:50:16)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kielan (30 czerwca 2021, 12:03:09)
Zmieniono: zmieniono plik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12784