Informacje ogólnePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej I instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonującym zadania na szczeblu powiatu, działając na podstawie:

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
    (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)
2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  
     administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
     administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.) 
4. przepisów odrębnych 
5. regulaminu organizacyjnego

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, który działa w ramach zespolonej administracji powiatowej. Pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

Wszelkiego rodzaju podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.    
(§8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

Art. 84. 1. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy: 

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego; 
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej; 
3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych; 
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej. 

2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do: 

1) bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego; 
2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;
3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych; 
4) prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3. 

3. (uchylony). 
4. (uchylony). 

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. 
6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych powinna zawierać w szczególności: określenie organu prowadzącego ewidencję, dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne niezbędne dane pochodzące ze składanych zawiadomień i decyzji. 

Art. 84a. 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje: 
1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę; 
2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji; 
3) sprawdzanie wyrobów stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie zgodności z art. 10, w szczególności wyrobów budowlanych. 

2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego: 
1) badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień; 
2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kielan (19 maja 2016)
Opublikował: Agnieszka Kielan (22 maja 2016, 22:25:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 710