Informacje ogólne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.)

 

Art. 81a. 
1. Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:

1) do obiektu budowlanego;

2) na teren:
a) budowy,
b) zakładu pracy.
c) (uchylona)

2. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów 
nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym – w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.

3. W przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w razie 
nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, 
czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.

4. Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie 
państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych 
i konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób.


Art. 81c. 
1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:

1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do 
użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;

2) świadczących, że wyroby stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych, 
a w szczególności wyroby budowlane, zostały wprowadzone do obrotu lub 
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.

4. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub 
ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie 
wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kielan (19 maja 2016)
Opublikował: Agnieszka Kielan (22 maja 2016, 23:07:19)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kielan (30 czerwca 2021, 12:17:24)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 841