Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny Administratora Danych
 
Na mocy  art.13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PINB w Tomaszowie Maz.:

1. Administratorem Pani Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego z siedzibą w Tomaszowie Maz. Przy ul. Św. Antoniego 41, 97-200.

2. PINB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Panią Agnieszkę Kielan, z którym
można skontaktować się poprzez e-mail pinb@powiat-tomaszowski.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane będą w celu:

a. prowadzenia wysyłki tradycyjną drogą pocztową, wysyłki pocztą elektroniczną korespondencji 
dotyczących wniosków i postępowań administracyjnych na podstawie art 6 ust.1 litera a, art. 14 ust. 1 lit. d, ust 2 lit. f Rozporządzenia 2016/679.

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PINB na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c,  art. 14 ust. 1 lit. d, ust 2 lit. f Rozporządzenia 2016/679.

c. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez PINB na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa Budowlanego, KPA oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e,  art. 14 ust. 1 lit. d,
ust 2 lit. f Rozporządzenia 2016/679.

d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu PINB polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679.

4. Pani/Pana  dane osobowe będą przekazywane:

a. operatorom pocztowym i kurierom.
b. stronom postępowania administracyjnego.
c. organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ich przechowywanie, wynikające  z przepisów prawa, maksymalnie 50 lat.
 
6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych
PINB prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani /Panu także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych PaniPana narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane przez PINB w celu określonym w pkt. 2 powyżej, z wyjątkiem danych osobowych wymaganych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez PINB jest brak możliwości wykonania powierzonego
zadania administracyjnego.

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych (36kB) word

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kielan (18 czerwca 2018)
Opublikował: Agnieszka Kielan (18 czerwca 2018, 18:31:39)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kielan (3 października 2018, 10:15:31)
Zmieniono: podstawa prawna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 755