Informacja publicznaUdostępnianie informacji publicznej następuje w trybie 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(tekst jednolity: 
 2016 
r. poz. 34, 352 z późn. zm.
)


Udostępnieniu podlegają, w zakresie dotyczącym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, informacje o: 

-zamierzeniach inspektoratu, 

-statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach  inspektoratu, 

-organach i osobach sprawujących w inspektoracie funkcje i ich kompetencjach, 

-majątku, którym dysponuje inspektorat, 

-zasadach funkcjonowania inspektoratu, w tym: 

1) trybie jego działania, 
2) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, 
3) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, 
4) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, 

Udostępnianiu nie podlegają: 

- dane osobowe, 

- informacje niejawne, 

- tajemnice chronione ustawowo, 

- informacje chronione ze względu na: 

- prywatność osoby fizycznej, tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.  

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim informacje publiczne są udostępniane: 

- poprzez ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej - strona internetowa PINB w Tomaszowie Maz., 
- w siedzibie PINB, 
- pisemnie, na indywidualny wniosek pisemny, 
- w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja może być udostępniona niezwłocznie. 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kielan (19 maja 2016)
Opublikował: Agnieszka Kielan (22 maja 2016, 22:56:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889