Zawiadomienie o zakończeniu budowy / Wniosek o pozwolenie na użytkowaniePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim wyjaśnia, iż zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290) do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. 

Oznacza to, że:
1. w przypadku dokonania zawiadomienia – do użytkowania wybudowanego obiektu można przystąpić dopiero po upływie 14-dniowego terminu od dnia doręczenia zawiadomienia, jeżeli w tym terminie organ nadzoru budowlanego nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
2. w przypadku złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie – po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Skutkiem nie zastosowania się do powyższych wymagań będzie wszczęcie postępowania administracyjnego, w trybie art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55 Prawa budowlanego, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. 

Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym, że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.
Stawka określona w art. 59f stanowi iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w), określonych w załączniku do w/w ustawy Prawo budowlane.

Jednocześnie informuje, iż dla skuteczności złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, konieczne jest złożenie wszystkich dokumentów określonych w art. 57 ust. 1 – 3 Prawa budowlanego.  

Brak któregokolwiek z nich spowoduje konieczność wezwania do ich uzupełnienia, zaś w przypadku, gdy wezwanie to pozostanie bezskuteczne, to tutejszy organ zgłosi sprzeciw w drodze decyzji, stosownie do art. 54 Prawa budowlanego, bądź odmówi wydania pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z art. 59 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Przystąpienie zaś do użytkowania obiektu, pomimo niezastosowania się do wezwania spowoduje wszczęcie postępowania, o jakim  mowa w art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego.

Z brzmienia przytoczonego wyżej przepisu wynika, że obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy organu nadzoru budowlanego na podstawie art. 54 ustawy Prawo budowlane dotyczy robót budowlanych: 
1) polegających na budowie, przy czym przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane), 
2) dotyczących budynku, budowli bądź obiektu małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane), 
3)  poprzedzonych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. 
Powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. 
  
Powołując się na definicje zawarte w art. 3 w/w ustawy obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego na podstawie art. 54 nie dotyczy robót budowlanych, spełniających przynajmniej jedną z poniższych przesłanek: 
1)   wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane), 
2)   nie dotyczących obiektu budowlanego jako całości, ale np. urządzenia  budowlanego, 
3)   nie było obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 

Z uwagi na fakt, iż dla zakończenia tego typu robót budowlanych ustawodawca nie przewidział innego trybu administracyjnego, fakt zakończenia robót budowlanych powinien zostać wpisany do dziennika budowy, a następnie np. w przypadku przebudowy obiektu budowlanego można rozpocząć użytkowanie przebudowanego obiektu. 

Zgodnie z art. 54 Prawo budowlane do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, wówczas:
- po upływie 14 dni na podstawie art. 57 ust. 8 Prawo budowlane organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.


Zgodnie z art. 55 Prawo budowlane przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

a) V, IX-XVI, 
b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
d) XX, 
e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów, 
f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych, 
g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
h) XXVIII-XXX, 
- o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych - na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 55 pkt 1, art. 83 ust. 1 Prawo budowlane oraz art. 104 KPA organ wydaje decyzję pozwolenia na użytkowanie, bądź odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie.


metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kielan (30 maja 2016)
Opublikował: Agnieszka Kielan (30 maja 2016, 20:50:16)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kielan (28 kwietnia 2021, 10:08:23)
Zmieniono: zmieniono druk ośw. o służbach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12153